اعضای تیم

ادمین سایت و مسوول تبلیغات سیوان: آذر یگانه

ادمین سایت و مسوول تبلیغات سیوان: آذر یگانه

مدیر تیم سیوان و مسئول بخش زبان انگلیسی: سیده شیما محمودی

مدیر تیم سیوان و مسئول بخش زبان انگلیسی: سیده شیما محمودی

مسئول بخش ترجمه: سمیه معلم

مسئول بخش ترجمه: سمیه معلم

مسئول بخش اقیانوس شناسی: سینا معنوی شاد

مسئول بخش اقیانوس شناسی: سینا معنوی شاد

 مسئول بخش موسیقی: الناز منشاری

مسئول بخش موسیقی: الناز منشاری