تخفیف ها

تخفیف بگیرید!

انواع تخفیف ها:

1) در صورت معرفی کلاس به دوستان و آشنایان و ثبت نام آن ها به ازای هر فرد 20% از هزینه کلاس کم می شود.

2)  برای دانشجویان ترم یک و دو 20 درصد تخفیف در نظر گرفته می شود.

3)  تخفیف های مناسبتهای مختلف در بخش اخبار سیوان اعلام خواهد شد.