سری کتب پاترمورPottermore books

این سه جلد کتاب نوشته نویسنده اصلی هری پاتر یعنی خانم ج.ک. رولینگ است و به جزئیات دنیای جادو می پردازد.
گاها خود نویسنده در ادامه نوشته های کتاب نظرات و خاطرات خود را بیان کرده و حتی نوشته است که شخصیت های داستان بر اساس چه افرادی در زندگی وی هستند.

جلد1:

Short Stories from Hogwarts of Heroism, Hardship and Dangerous Hobbies

جلد 2:

Short Stories from Hogwarts of Power, Politics and Pesky Poltergeists

جلد 3:

Hogwarts: An Incomplete and Unreliable Guide

فرمت PDF دانلود این سری کتاب ها برای شما قرار داده شده است.

 

دانلود جلد اولPDF

Short Stories from Hogwarts of Heroism, Hardship and Dangerous Hobbies

دانلود جلد دوم PDF

        Short Stories from Hogwarts of Power, Politics and Pesky Poltergeists

دانلود جلد سوم PDF

جلد 3:       Hogwarts: An Incomplete and Unreliable Guide