قوانین

 

هزینه کلاس قبل از شروع کلاس دریافت میشود و قابل برگشت نیست.

هزینه کلاس ها مشخص و ثابت است.

در صورت انتخاب کلاس های خصوصی خارج از برنامه های سایت به قیمت توافقی بین مدرس و دانشجو ثبت نام صورت میپذیرد.